תקנון אתר

תקנון ההתקשרות ותנאי הזמנת טיול מגיפ&טריפ מקבוצת מיי טריפ בע"מ

מובא להלן תקנון "גיפ & טריפ" מקבוצת מיי טריפ בע"מ, המפעילה את אתר טיולי השטח והאקסטרים jeepandtrip.co.il

תנאים כלליים:
"החברה" –מיי טריפ בע"מ
"לקוחות"- אדם, חברה, אגד בני אדם אשר מבקשים לבצע הזמנת טיול דרך האתר או באמצעות נציג החברה, אן בכל דרך אחרת בכפוף להסכמתם לתנאי ההתקשרות המוצעים והתנאים המופיעים בתקנון החברה.
"ספקי השירות" –מפעילי הטיול במדינות היעד, בתי המלון, מדריכים, השכרת רכבים, מסעדות ושירותים נלווים לצורך הפקת הטיול.
"כוח עליון" ו"תקלות בלתי צפויות"- שביתה של גורם רלוונטי, מזג אוויר קיצוני חגים וחופשים, חופשות, מצב השטח המתוייר, מצב בטחוני, מגפה בינלאומית, מלחמה, התראת מסע האוסרת על ביקור ביעד, פשיטת רגל או הפסקת שרות של ספק מהספקים וכיוצא בזה.
"מועד האישור הסופי" –יום אישור ההזמנה על ידי החברה וחיוב הלקוח, לאחריו ביטול או שינוי ההזמנה יהיו בכפוף לעלות אשר תקבע במדיניות החברה.


כללי:
החברה מספקת עבור הלקוחות שירותי תיור, חלקם באמצעות ספקי שירות שונים בהתאם לאופי הטיול כמפורט בטופס ההזמנה אשר ממלא הלקוח באתר ו/או מסכם עם נציגי השירות, אשר באים לידי ביטוי בטופס ההזמנה והצעת המחיר שנשלחת לאישור הלקוח.

לחברה אין ולא תהיה אחריות משפטית בגין שיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות הנובעות מכוח עליון ותקלות בלתי צפויות כהגדרתן לעיל, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש ולא פעלה ככל יכולתה למניעתו.

חיוב הלקוח יתבצע לאחר חתימתו על המסמכים הנדרשים.

שירות אותו הזמין הלקוח באתר / באמצעות נציג החברה לגביו ניתן אישור סופי במועד ההזמנה או נמסר כי מחירו סופי, יהיה כפוף לשינויים במחיר כאמור בסעיף "הבטחת המחיר" להלן.

לאחר מועד האישור הסופי, שינוי ההזמנה יהיה כפוף לשינויים בהתאם למדיניות החברה הנהוגה באותה עת.
מוסכם מראש כי כל טענה של לקוח כנגד החברה תועבר בכתב לחברה לכתובתה הרשמית, בדואר רשום, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים קלנדריים מיום חזרת הלקוח ארצה.


מסלול ואופי הטיול
החברה עושה את מירב המאמצים לקיים את הטיול כלשונו. במקרים של תקלות בלתי צפויות לחברה לא תהיה אחריות לאי יכולת לבקר כמתוכנן בגלל סיבות אלו.
אופי הטיול הינו טיול אקסטרים אתגרי המשלב נהיגת שטח כחלק ארי ובלתי נפרד מהטיול. על הלקוח להיערך לסוג טיול זה מראש.


גודל קבוצה:
טיולי החברה מתקיים בקבוצות, בכל טיול נקבע מינימום משתתפים לצורך יציאת הטיול. במידה ולא יירשמו מינימום משתתפים לטיול מסויים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לדחות את מועד הטיול וזאת עד 14 יום לפני יציאת הטיול.

בעת ביטול הטיול ע"י הלקוח עקב אי הבטחת הטיול (טרם 14 יום לפני היציאה) יחשבו דמי הביטול לפי חישוב דמי הביטול הרגילים, כמפורט להלן.

ככל והחברה תחליט על דחיית מועדי יציאת הטיול ו/או הוצאתו במועד שונה מהמועד שאליו נרשם, עומדת בפני הלקוח האפשרות להצטרף למועד החדש שנקבע או לבקש לבטל השתתפותו ולקבל בחזרה את כספו. בכל מקרה, לא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות נוספות מהחברה בקשר עם האמור.
במקרה בו ביקש הלקוח לבטל את השתתפותו בשל שינוי מועד הטיול, יוחזר ללקוח הכסף ששילם תוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.

לאחר הבטחת הטיול מדריך הקבוצה יפתח קבוצת וואטסאפ של כל המשתתפים לייעול התקשורת בינו לבין הלקוחות ובין הלקוחות לבין עצמם במהלך הטיול. הלקוח מאשר לחברה לעשות שימוש בתמונות אשר נשלחות באמצעות קבוצת הווטסאפ.


מטען:
כל לקוח זכאי למטען בבטן המטוס שמשקלו לא יעלה על 20 ק"ג ע"פ מידות הנהוגות בחברת התעופה הרלוונטית. על הלקוח לוודא כי המטען עומד בדרישות חברת התעופה לעניין משקל וגודל, כמו גם לגביי תכולה.


טיסות
על הלקוח לוודא כי בידיו דרכון בתוקף וויזות ככל ונדרשות במדינת היעד. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה בינלאומיות וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
המסלול וזמני הטיסות, Over booking (הרשמת יתר), המראות ונחיתות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing, טיסות משולבות, ואין החברה אחראית לשילובים אלו, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן.
בהתאם, דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו ללקוח עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או הנחיתות או שינויי המסלול או הרשמת יתר הינם באחריותן של חברות התעופה לא תענה.
במקרים בהם נרכשו מהחברה רק שירותי הקרקע לחברה לא תהיה אחריות על הטיסות ושינויים ולא על השלכות אפשריות של שינויים בטיסות על היכולת של החברה לספק את השירותים הנרכשים בחו"ל.


בתי מלון
הלקוח יודע ומבין כי החברה משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות הלוא הם ספקי השירות, לבין הנוסע. השירותים מוצעים מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות למיניהם.
הלקוח יודע ומסכים כי החברה אינה אחראית על הפעלת בתי המלון ומתקניהם.

החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה הנדרשת על ידי הלקוח במיומנות ולמסור לספקי השירות הרלוונטים את המידע הנדרש לשם ביצוע ההזמנה בהתאם ולוודא התאמת ההזמנה ללקוח. על אף האמור, החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

היות ומדובר בטיולי שטח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקומות הלינה, במידת הנדרש, לפי שיקול דעתה, בהתאם לשינויים במסלול הטיול עקב מזג אויר או אילוצי שטח אחרים.

מקומות הלינה במסלולי הטיול הם ברמה תיירות טובה על פי דירוגים באתרי התיירות המובילים (שאין החברה אחראית להם) אך אין ביכולתה של החברה להתחייב על חדרים ממוזגים, מעלית בבית המלון ו/או בקשת חדרים צמודים. בעונת החורף החדרים מחוממים.

חשוב לדעת – דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ. אנו מציגים את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה על ידי המוסדות הרשמיים באותה מדינה. שובר המלון מזכה את הנוסע בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים במלון. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה לנוסע כל זכות תביעה או החזר כספי.
שעת כניסה לחדרים, במרבית המקומות בעולם, היא משעה 14:00. ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.
עזיבת חדרים במלון – במרבית המלונות בעולם מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים. עזיבה מאוחרת עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. מרבית המלונות מתאפשרים השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות.

אין באפשרות החברה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על פי דרישת הנוסע, (בקומה, כיוון, נוף, דלת מקשרת או באגף המבוקש.)


ארוחות ובקשות מיוחדות
במסגרת טיולי החברה, יקבלו הלקוחות 3 ארוחות ביום (אלא אם כן צוין אחרת במסלול הטיול):
– ארוחת בוקר בבית המלון – ארוחת בוקר תוגש בסגנון ארוחת מזנון (בופה)
– ארוחת צהריים קרה בפריסה בשטח או במסעדה או כריכים
– ארוחת ערב בבית המלון או במסעדה.
הארוחות מבוססות על גבינות, ירקות, עוף על כל סוגיו, בשר בקר, דגים ופחמימות. ישנה אפשרות לאוכל כשר, צמחוני וטבעוני בהזמנה ובתיאום מראש.
במידה וישנה אלרגיה כלשהי – נא לעדכן את המדריך מבעוד מועד ולפני היציאה לטיול.
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.
באם תעלנה דרישות נגישות שונות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק החברה עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה.


ביטוח נסיעות-אישי, רפואי ומטען
כל נוסע מחוייב לרכוש ביטוח אישי הכולל כיסוי אתגרי, בהתאם לסוג הטיול, לפני היציאה לטיול. המלצתנו כי תרכשו פוליסה המכסה גם אפשרות ביטול.
קיימת אפשרות לרכישת ביטול דרך סוכן הביטוח שעובד עם החברה. פרטים אצל נציגי המכירות של החברה.
ככל ורכשתם ביטוח באופן עצמאי, יש לשלוח בהקדם העתק מפוליסת הביטוח שנרכשה ע"י הלקוח לפקס: 03-9799909 או לדוא"ל info@my-trip.co.il
אתר ג'יפ & טריפ מבית מיי טריפ בע"מ אינה אחראית לכל נזק אישי, רפואי ו/או אובדן במהלך הטיול.


ביטוח לרכב:
כלי הרכב בטיולי הג'יפים/אופנועים מושכרים מחברת השכרה מקומית ומבוטחים בביטוח מקיף הנהוג במדינה בה נלקחו, השימוש בג'יפ/אופנוע הוא באחריות הנוסעים בלבד וכל נזק שייגרם לג'יפ/אופנוע ו/או ליושבי הרכב עלול לגרור תשלום השתתפות עצמית, לפי הוראות חוזה השכירות.
גובה תשלום הנזק, ככל וייגרם, יחולק שווה בשווה בין כל נוסעי הרכב.
המלצתנו כי במועד חתימת חוזה ההשכרה תרכשו ביטוח ביטול השתתפות עצמית למקרה של נזק לג'יפ/אופנוע המושכר.
הנהג בג'יפ/אופנוע יתבקש לחתום על טפסי השכרת הג'יפ/אופנוע כנהוג במדינת היעד לצורך ביצוע השכרת רכב וימסור את הפרטים הנדרשים במעמד השכירות (דרכון, רישיון נהיגה בתוקף, פיקדון בכרטיס אשראי או במזומן) יש לציין כי בד"כ נהוג שסכום הפיקדון יחולק בין כל הנוסעים ברכב שווה בשווה.
יודגש כי ביטוח ביטול השתתפות עצמית לאופנועי שלג בכל היעדים הוא במזומן בלבד.
חברת מיי טריפ בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבקש מנהג שנוהג בחוסר אחריות להפסיק את הנהיגה שלו בכל עת עפ"י שיקול דעתו של המדריך בשטח.
תשלום עבור ביטוח ביטול השתתפות עצמית יבוצע רק בישראל לג'יפ & טריפ מחברת מיי טריפ בע"מ.


רכבים:
במדינות יעד שונות נהוג לקבל ג'יפים ואופנועי שלג מסוגי יצרנים שונים.
הג'יפים המשמשים לנהיגת השטח אינם רכבים "חדשים מהחברה" היות והם מיועדים לטיול בשבילים המיועדים לנהיגת שטח.
כל הג'יפים עוברים בדיקה מכנית במוסך מורשה לפני היציאה לטיול לכל קבוצה ומאושר ליציאה לשטח ברמה מכנית.
החברה עושה ככל וביכולתה על מנת שהלקוח ייקבל כלי רכב בעלי מיזוג אויר ומערכת שמע תקינה, אך אין ביכולתה להתחייב כי כל גיפ אשר יהיה זמין בחברה יכלול מערכות שמע/מיזוג אויר תקינות לא יעבדו – אין אנו מתחייבים לספק ג'יפ עם מערכת שמע ומיזוג אוויר תקינים.


מסמכים נדרשים לצורך ביצוע רישום:
– טופס הרשמה הכולל את כל הפרטים הנדרשים, חתום על ידי הלקוח.
– צילום דרכון בתוקף 6 חודשים לפחות ממועד היציאה לטיול
– צילום רשיון נהיגה משני צידיו + צילום רשיון בינלאומי.ככל ויידרש.
– צילום פוליסת ביטוח נסיעות


סירוב להרשמה
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת ההשתתפות, למעט חיובים שלא ניתן לבטלם.


תשלומים
בעת ההרשמה יימסרו פרטי כרטיס האשראי של הלקוח למיי טריפ. הלקוח מאשר לחייבו באם חלים דמי ביטול ע"פ התנאים המופיעים בתקנון זה ובטופס ההרשמה אשר אותם אישר שקרא והבין בזמן מילוי טופס ההרשמה ושליחתו לחברה.

המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער המחאות המכירה של בנק הפועלים ביום החיוב בפועל. וזאת כפי שמפורסם באתר הבנק.


חיובים והחזרים
ככל ויהיה צורך בהשבת כספים ללקוחות לאחר העברת התשלום, יינתן החזר בשקלים בלבד ויחושב לפי שער מזומנים נמוך, עד 45 יום לאחר הביטול. מסך ההחזר ינוכו דמי רישום, ביטול ותוספת הבטחת שער ועמלת חברות כרטיסי האשראי, בשיעור של 2.5%.

אופן חישוב סך התשלום יוצג בפני הלקוח בטרם אישור ההזמנה.

במקרה של ביטול מצד החברה, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם, בשקלים, לפי החישוב דלעיל.

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שניתן לבטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:
– ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו.
– ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם התחייב הלקוח, לא כובד.
– במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, נטל רכב לתקופה ארוכה מתקופת החוזה, על דעת עצמו וללא הסכמת החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות, עלות הארכת שכירות הרכב וכן קנסות, ככל ויחולו. למען הסר ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי המוסכם בין הצדדים.
– בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חוייבה בעלות הנזק.
ככל ויחויב כרטיס האשראי כאמור, תמציא החברה ללקוח פירוט החיוב תוך 5 ימי עסקים.


תנאי תשלום

ניתן לבצע תשלום באמצעות:

1. כרטיס אשראי– עד 3 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית ועמלות | 4-10 תשלומים בכרטיס אשראי תתווסף עמלת הבטחת שער בשווי 2.5%. (לא יכובדו כרטיסי אמריקן אקספרס וכרטיסי דיינרס) , הסכום יוצג בפני הלקוח בטרם אישור ההזמנה.

2. בהעברה בנקאית בשקלים / דולרים לחשבוננו מספר 557557 בסניף 780 של בנק הפועלים על שם מיי טריפ בע"מ.

הרשמה בתוך 14 יום קלנדריים לפני היציאה תחשב כהזמנה ברגע האחרון ותאושר לאחר קבלת אישור על הטיסות ובתי המלון תוך 24-48 שעות מרגע ההזמנה.

שער הדולר או היורו
אלא אם כן צוין מטבע אחרת בהצעת המחיר, כל התשלומים ישולמו בצמוד לשער הדולר. השער הקובע לעניין התשלום הוא שער המחאות מכירה כפי שמפורסם על ידי בנק פועלים ביום התשלום בפועל.


מקדמה ותשלומים
בהזמנת טיול, תשולם מקדמה כפי שמצויין בתוכנית הטיול הפרטנית שנשלחה אל הלקוח.

יתרת התשלום תשולם עד 45 יום טרם היציאה לטיול, יצויין כי במקרים בהם נדרשת מקדמה גבוהה יותר על ידי אחד מספקי השירות, או קיימים תנאי תשלום שונים מהמצויין לעיל ולהלן, יצוין הדבר במפורש בהזמנה.

יש לשלוח אישור תשלום/העברה לידי נציגי החברה מיד עם ביצוע התשלום.

הבטחת מחיר
מבלי לגרוע מהאמור בחוק, באם יחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הלקוח, ישולם ההפרש על ידי הלקוח.
לחברה אין ולא תהיה אחריות לשינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים כאמור.
באם יחול שינוי בגובה "היטל דלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, לאחר שנעשה כרטוס ולאחר שהלקוח שילם לחברה, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם.
במקרה של שינוי ב"היטל דלק" לפני שלב הכרטוס ו/או לפני שהנוסע שילם לחברה ישא הלקוח בהפרש המחיר הנובע מהשינוי.
במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני מועד הכרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

 

חשוב לדעת:

• בחישוב דמי הביטול לא יחושב יום הודעת הביטול ויום היציאה לטיול. בחישוב הימים הקלנדריים לא יחשבו יום ההודעה ויום היציאה לטיול.

• דמי הביטול יקוזזו מהתשלום שבוצע בפועל.

• כל החזר כספי המגיע למטייל בגין ביטול לא כולל הוצאות שכבר נעשו בגין הטיול (כגון תשלום עבור כרטיסי הטיסה) ההחזר יתבצע בערך ₪ ביום ההחזר, תוך 30 יום ממועד הביטול.
• ביטול הרשמה בעת מלחמה/פיגוע/אזהרת מסע, "כוח עליון": אין החזר מלא ע"י החברה עבור כרטיסי הטיסה. עבור הטיול דמי הביטול הרשומים לעיל מתייחסים למקרים אלו.

חברת מיי טריפ בע"מ – ג'יפ & טריפ יעשו כל שביכולתם לקבל החזר מהספקים השונים ולהחזיר ללקוחות ו/או לשנות את תאריך היציאה אך אין בכך התחייבות להחזר כספי.
בכל מקרה שבו מצוינים בפירוש דמי ביטול בהזמנה המצוין בהזמנה יהיו דמי הביטול הקובעים.

על פי הוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים לאחר ביצועה ללא דמי ביטול (ובתנאי שתאריך היציאה הוא פחות מ-7 ימים טרם הביטול).


במקרה בו יבטל הלקוח את הטיול כולל עקב נסיבות קורונה יחולו תנאי הביטול כפי שמפורטים בפרוט הבא:
(דמי הביטול הקובעים הם דמי הביטול המפורטים בטופס ההרשמה ודמי הביטול המפורטים כאן הם למקרה בו לא מפורט בטופס ההרשמה)

דמי ביטול – בהתאם למועד יציאת הטיול
עד 45 יום ימי עסקים טרם יציאת הטיול – 500$ לאדם
מ 44 ימי עסקים ועד 31 ימי עסקים טרם יציאת הטיול – 35% מעלות הטיול
מ 30 ימי עסקים ועד 21 ימי עסקים טרם יציאת הטיול – 50% מעלות הטיול
מ 21 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים טרם יציאת הטיול – 60% מעלות הטיול
מ 13 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים טרם יציאת הטיול – 80% מעלות הטיול
מ 6 ימי עסקים ועד ועד יציאת הטיול – 100% מעלות הטיול

דמי הביטול הללו יחולו במקרה של ביטול של כל הנוסעים בטיול. בכל מקרה של ביטול של נוסע אחד או יותר בלבד יערך חישוב מחדש של עלות הטיול לאדם בגודל הקבוצה החדש וההפרש במחיר יתווסף לדמי הביטול.

בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד,כולל כל הנסיבות הקשורות בקורונה לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח ובהסכמתו ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם.
במקרים בהם לקוח לא השלים את מלוא סכום העסקה עד 10 ימים לפני יציאת הטיול, הדבר יחשב כביטול עסקה מצד הלקוח ויגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים של החברה ולטופס הרישום הנ"ל.


טיול במהלך קורונה
הטיול מתקיים תחת הנחיות התו הסגול והנחיות המדינה המארחת אשר עלולות להשתנות בהתאם למצב.
באחריות הלקוח להתעדכן בהנחיות המשתנות של משרד הבריאות. החברה לא תהיה אחראית לשינוי סיווג מדינה מאדומה לירוקה. כמו כן החברה לא תהיה אחראית לשינוי תקנות ממשלת ישראל בנושא יציאה מהארץ ובידוד בחזרה לארץ.
טרם יציאת הטיול ובמהלך הטיול יכול המטייל להידרש לבצע בדיקות קורונה על ידי ממשלת ישראל או המדינה המארחת. הלקוח מבין ומתחייב לבצע בדיקות אלו ככל שידרשו.
במידה ולקוח יתגלה כחיובי לקורונה או יחוייב לשהות בבידוד טרם יציאת הטיול הדבר יחשב כביטול מצד הלקוח ויחולו על הלקוח דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה.

במהלך הטיול החברה תפעל בהתאם לפרוטוקול ההנחיות של מדינת היעד ואם וכאשר יהיו עלויות בניהם שהות במלון בידוד, שינוי טיסות ועלויות נוספות ככל שיהיו. הלקוח יישא בכל העלויות הישירות והנלוות אשר יחוייבו באופן ישיר מכרטיס האשראי של הלקוח.

מבלי לגרוע מהקבוע בחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית (ובתנאי שהביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן). כל האמור


האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

שריינו את מקומכם